Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2627183
(11)  Číslo patentu  25916 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11768028.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2627183 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  394469 P, 10187759 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2010, 15.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01P 13/02  A01N 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/067922 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/049266 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft; Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAIN Rüdiger; Dreieichstr. 44, 605 94 Frankfurt; DE;
JOHANN Gerhard; Bürgermeister-Schmidt-Str. 24, 513 99 Burscheid; DE;
DONN Günter; Sachsenring 35, 657 19 Hofheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Použitie herbicídov na báze inhibítora ALS na reguláciu nežiaducej vegetácie pri rastlinách Beta vulgaris, ktoré sú tolerantné voči herbicídom na báze inhibítora ALS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
 
EP 2627183
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.09.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.09.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.09.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.09.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.09.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2627183
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 24.11.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 24.11.2017 Typ Doručené
2c Opis 24.11.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.03.2018 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 08.10.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 08.10.2021 Typ Doručené
4c Opis 08.10.2021 Typ Doručené
4d Príloha inde neuvedená 08.10.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 2627183
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.10.2021 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Bayer Intellectual Property GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku