Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2545710
(11)  Číslo patentu  25325 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11766124.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2545710 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100031143 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 7/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2011/002373 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/126273 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALSHIN Alexander; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt., Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-744; KR;
ALSHINA Elena; 202-1305 Hwanggol Maeul2-danji Apt., Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-744; KR;
SHLYAKHOV Nikolay; 214-301 Hankuk Apt., 1054-3 Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-817; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na kódovanie videa a dekódovanie videa kompenzáciou hodnoty pixelu podľa skupín pixelov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.04.2023 
   Maximálna platnosť do  05.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
 
EP 2545710
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2545710
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.03.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.03.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.03.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.03.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.03.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2545710
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2017 Typ Doručené
Opis 26.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 26.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 26.09.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.01.2018 Typ Odoslané
EP 2545710
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku