Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2625319
(11)  Číslo patentu  18232 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11764746.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2625319 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10013351 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25D 5/50  C21D 8/04  C21D 1/72  C21D 1/74  C25D 5/48  C25D 11/02  C21D 1/68  B32B 15/04  B32B 15/08  C25D 5/10  C25D 11/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/067415 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/045791 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tata Steel IJmuiden BV; Wenckebachstraat 1, NL-1951 JZ Velsen-Noord; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PORTEGIES ZWART Ilja; Tata Steel Technology BV, Group Intellectual Property Services, Wenckebachstraat 1, NL-1951 JZ Velsen-Noord; NL;
WIJENBERG Jacques Hubert Olga Joseph; Tata Steel Nederland Technology BV, Group Intellectual Property Services, Wenckebachstraat 1, NL-1951 JZ Velsen-Noord; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsob výrovy vrstvy železocínovej zliatiny na podklade z obalovej ocele 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2023 
   Maximálna platnosť do  05.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2015 6/2015 SC4A
 
EP 2625319
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.02.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2625319
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.09.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.09.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2625319
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.02.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.02.2015 Typ Platba
Plná moc 02.03.2015 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.04.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.05.2015 Typ Odoslané
EP 2625319
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2015 Tata Steel IJmuiden BV Tata Steel IJmuiden BV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku