Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2627775
(11)  Číslo patentu  34699 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11764221.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2627775 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1058327 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 7/10  C13K 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/067391 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/049054 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Compagnie Industrielle De La Matiere Vegetale CIMV; 134-142 Rue Danton, 92300 Levallois Perret; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DELMAS, Michel; 6 allée des Amazones, F-31320 Auzeville-Tolosane; FR;
BENJELLOUN MLAYAH, Bouchra; 8 impasse Clos d'Athena, F-31450 Pompertuzat; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob produkcie bioetanolu enzymatickou hydrolýzou celulózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2022 
   Maximálna platnosť do  05.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 2627775
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2627775
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2020 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2627775
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.05.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.05.2020 Typ Doručené
1b Opis 12.05.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.05.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 30.06.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 07.08.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 07.08.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2020 Typ Odoslané
EP 2627775
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku