Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2576010
(11)  Číslo patentu  23366 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11763833.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2576010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100437 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 3/10  B01D 53/22  B01D 61/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2011/000052 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/150899 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Česká hlava s.r.o.; Sedlec 23, 267 12 Svatý Jan pod Skalou; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  IZÁK Pavel; Panský dvůr, 190 16 Praha 9; CZ;
POLONCARZOVÁ Magda; Baarova 3, 412 01 Litoměřice; CZ;
VEJRAŽKA Jiří; Rozvojová 8, 165 02 Praha 6; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob obohacovania bioplynu z čističiek odpadových vôd alebo z poľnohospodárskej prvovýroby o metán a zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 08/2017 SC4A
 
EP 2576010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.05.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.04.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.05.2019 9 331,00 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.05.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2576010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 23.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 15.12.2016 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.12.2016 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2017 Typ Odoslané
EP 2576010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku