Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2601210
(11)  Číslo patentu  21291 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11757190.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2601210 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2010/004769 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/435  A61K 38/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/063492 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/017058 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Glycotope GmbH; Robert-Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOLETZ Steffen; c/o Glycotope GmbH, Robert-Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin; DE;
STÖCKL Lars; c/o Glycotope GmbH, Robert-Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zdokonalený rekombinantný ľudský folikuly stimulujúci hormón 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  02.03.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.11.2016 11/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 06.05.2019 05/2019 MM4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 07.12.2021 23/2021 MC4A
 
EP 2601210
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.07.2016 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.07.2017 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2601210
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2016 Typ Platba
3 Plná moc 22.07.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.10.2016 Typ Odoslané
EP 2601210
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku