Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2547649
(11)  Číslo patentu  18067 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11755679.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2547649 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201010126254 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 233/18  C07C 231/12  A61K 31/165  A61P 25/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2011/071910 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/113362 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Les Laboratoires Servier; 35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHAN Hanbin; No. 24, Dongfangxincun, Gaoan, Jiangxi 330800; CN;
YUAN Zhedong; Room 201, No. 14, Lane 58, Aomen Road, Shanghai 200060; CN;
ZHU Xueyan; Room 602, No. 78, Lane 283, Yangcheng Road, Zhabei District, Shanghai 200436; CN;
ZHANG Peng; No. 826, Zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
PAN Hongjuan; Room 801, No. 21, Lane 150, Qingshan Road, Minhang District, Shanghai 201103; CN;
YU Xiong; Room 107, No. 32, Duolun Road, Hongkou District, Shanghai 200081; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Hydrát hydrochloridu agomelatínu a jeho príprava 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
 
EP 2547649
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2547649
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.02.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.02.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.02.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.02.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.02.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.02.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.02.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2547649
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.02.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2015 Typ Odoslané
EP 2547649
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku