Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2579974
(11)  Číslo patentu  17923 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11752663.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2579974 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.10.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201000170 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 2/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SI2011/000032 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/155905 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brinox, D.O.O.; Sora 21, 1215 Medvode; SI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TESLIC Dusan; Pre ernova ul. 15, 1236 Trzin; SI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Doska na distribúciu plynu, určená na použitie v zariadení na úpravu pevných častíc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.06.2015 
   Maximálna platnosť do  09.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2015 4/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 01.03.2016 3/2016 MM4A
 
EP 2579974
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2579974
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2579974
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2015 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 03.02.2015 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.02.2015 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.03.2015 Typ Odoslané
EP 2579974
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku