Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2603469
(11)  Číslo patentu  29635 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11752277.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2603469 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1056531 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 17/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2011/051776 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/020189 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAUVERNAY, Bruno; 34 avenue François Mansart, 78600 Maisons Laffitte; FR;
CHARLET, Emilie; Bât. D 46 rue de la Folie Méricourt, F-75011 Paris; FR;
SINGH, Laura Jane; 18 rue de la Vacquerie, F-75011 Paris; FR;
POIROT, Charlotte; 55 boulevard de Charonne, F-75011 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Zasklenie s protislnečnými vlastnosťami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.07.2021 
   Maximálna platnosť do  22.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.04.2022 8/2022 MM4A
 
EP 2603469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2020 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603469
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.12.2018 Typ Doručené
Opis 12.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.12.2018 Typ Doručené
Výkresy 12.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2019 Typ Odoslané
EP 2603469
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku