Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2538785
(11)  Číslo patentu  27653 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11748095.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2538785 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  307796 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/50  A61K 31/415  C07D 233/86  C07D 235/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/026135 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/106570 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medivation Prostate Therapeutics LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOMPSON, Andrew; 1144 Sawmill Road, Mountainside New Jersey 07092; US;
LAMBERSON, Carol; 34 Toad Lane, Ringoes New Jersey 08851; US;
GREENFIELD, Scott; 14 McMillen Place, Delmar New York 12054; US;
JAIN, Rajendra, Parasmal; E-202, Sapphire Park Park Street Phase Ii, Wakad Pune 411 057; IN;
ANGELAUD, Remy; 509 Rosewood Drive, Union NJ 07083; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob syntézy diaryltiohydantoínových a diarylhydantoínových zlúčenín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2023 
   Maximálna platnosť do  24.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Zmeny adries 14.04.2021 7/2021 TE4A
 
EP 2538785
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2538785
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.01.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.01.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.01.2021 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.01.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2538785
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.06.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 14.06.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 14.06.2018 Typ Doručené
1c Opis 14.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.09.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.03.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 07.04.2021 Typ Odoslané
EP 2538785
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2021 Medivation Prostate Therapeutics LLC Medivation Prostate Therapeutics LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku