Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2606070
(11)  Číslo patentu  24496 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11746252.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2606070 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  375408 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/32  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/064407 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/022814 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ELIS Winfried; MORPHOSYS AG, Lena-Christ-Strasse 48, 821 52 Planegg; DE;
ETTENBERG Seth; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139; US;
GARNER Andrew Paul; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., 250 Massachussetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139; US;
HAUBST Nicole; MORPHOSYS AG, Lena-Christ-Strasse 48, 821 52 Planegg; DE;
KUNZ Christian Carsten Silvester; MORPHOSYS AG, Lena-Christ-Strasse 48, 821 52 Planegg; DE;
REISINGER SPRAGUE Elizabeth Anne; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., 250 Massachussetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti receptoru 3 epidermálneho rastového faktoru (HER3) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.08.2022 
   Maximálna platnosť do  22.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2606070
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 23.06.2017 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2606070
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.07.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.07.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.07.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.07.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2606070
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.06.2017 Typ Doručené
Opis 20.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 20.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 20.06.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.06.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2606070
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku