Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2600850
(11)  Číslo patentu  29493 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11745929.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2600850 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  370648 P, 370643 P, 370634 P, 10008117, 10008116, 10008115 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.08.2010, 04.08.2010, 04.08.2010, 04.08.2010, 04.08.2010, 04.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, EP, EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/48  A61K 47/10  A61K 31/407  A61K 9/107   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/003907 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/016697 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grünenthal GmbH; Zieglerstrasse 6, 520 78 Aachen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRÜNING, Nadja; Kleinmarschierstr. 37, 52062 Aachen; DE;
SCHILLER, Marc; Max-Pechstein-Straße 4, 52076 Aachen; DE;
FRIEDRICH, Ingo; Im Gödersfeld 28, 52078 Aachen; DE;
KIRBY, Chris; Pharmaterials 5 Boulton Road, Reading RG2 0NH; GB;
HEMANI, Ashish; Patheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham, Swindon Wiltshire SN3 5BZ; GB;
BOTHMER, John; Koningskaars 17, 6418 PR Heerlen; NL;
SCHOLZ, Andreas; Hegweg 5, 35398 Giessen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Farmaceutická dávková forma obsahujúca 6'-fluór-(N-metyl-alebo N,N-dimetyl)-4-fenyl-4',9'-dihydro-3'H spiro[cyklohexán-1,1'pyrano[3,4-b]indol]-4-amín na liečbu nociceptívnej bolesti  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.08.2020 
   Maximálna platnosť do  04.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 28.04.2021 8/2021 MM4A
 
EP 2600850
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2600850
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.07.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2600850
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 17.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 17.12.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 17.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2019 Typ Odoslané
EP 2600850
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku