Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2585535
(11)  Číslo patentu  19833 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11743763.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2585535 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10832010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09J 11/08  C09J 167/03  B65D 63/10  C08L 67/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2011/000280 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/160154 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teufelberger Gesellschaft m.b.H.; Vogelweiderstrasse 50, 4600 Wels; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRZEZOWSKY Klaus; Billingerstrasse 58, A-4614 Marchtrenk; AT;
KRZIWANEK Thomas; Holterstrasse 17/39, A-4600 Wels; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Obalový prvok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Maximálna platnosť do  22.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 4/2016 SC4A
 
EP 2585535
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2585535
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.05.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.05.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.03.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.04.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.03.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.07.2021 464,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2585535
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.11.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2015 Typ Platba
Plná moc 16.12.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.03.2016 Typ Odoslané
EP 2585535
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku