Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2533634
(11)  Číslo patentu  20088 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11742896.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2533634 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.10.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  304325 P, 321486 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.02.2010, 06.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/275  A61K 38/16  A61K 38/21  A61K 31/225  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011/024594 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/100589 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biogen MA Inc.; 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOELZ Susan; 6900 SE 35th Avenue, Portland, OR 97202; US;
DAWSON Kate; 561 Canton Street, Westwood, MA 02090; US;
LINKER Ralf; Grummer Strasse 34, 44809 Bochum; DE;
GOLD Ralf; Weg am Koetterberg 12, 44807 Bochum; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová a známková kancelária; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Neuroprotekcia v demyelinizačných ochoreniach 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.02.2017 
   Maximálna platnosť do  11.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 6/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2017 11/2017 MM4A
 
EP 2533634
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.12.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2533634
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.01.2016 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2533634
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 23.12.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2016 Typ Odoslané
EP 2533634
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku