Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2603950
(11)  Číslo patentu  20772 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11739089.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2603950 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10172490 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 1/12  H01Q 1/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/063481 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/019964 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALTES Jens; Vaalser Strasse 152 b, 52074 Aachen; DE;
KÖTTE Rolf; Pützbruchstrasse 22, 52477 Alsdorf; DE;
LABROT Michael; Scherbstrasse 78a, 52072 Aachen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zasklievací diel s anténou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.08.2022 
   Maximálna platnosť do  04.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2603950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.07.2016 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.07.2017 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.07.2018 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.07.2019 165,50 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.07.2020 199,00 EUR 10
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.07.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603950
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.03.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 22.03.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Typ Odoslané
EP 2603950
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku