Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2601251
(11)  Číslo patentu  18479 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11738754.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2601251 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10382216 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 3/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/063406 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/017026 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA ITENE; Parque Tecnológico de Valencia, C. Albert Einstein, 1, 46980 Paterna (Valencia); ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AUCEJO ROMERO Susana; Itene, Parque Tecnológico, C. Albert Einstein,1, 46980 Paterna; ES;
JORDÁ BENEYTO María; Itene, Parque Tecnológico, C. Albert Einstein 1, 46980 Paterna; ES;
ALONSO SORIANO José María; Itene, Parque Tecnológico, C. Albert Einstein,1, 46980 Paterna; ES;
GALLUR BLANCA Miriam; Itene, Parque Tecnológico, C. Albert Einstein,1, 46980 Paterna; ES;
BERMÚDEZ SALDAÑA José María; Itene, Parque Tecnológico, C. Albert Einstein,1, 46980 Paterna; ES;
HORTAL RAMOS Mercedes; Itene, Parque Tecnológico, C. Albert Einstein,1, 46980 Paterna; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Modifikovaný fylosilikát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.08.2015 
   Maximálna platnosť do  03.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 7/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.05.2016 5/2016 MM4A
 
EP 2601251
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2601251
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2601251
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 31.03.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 16.04.2015 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 14.05.2015 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.05.2015 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2015 Typ Odoslané
EP 2601251
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku