Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2596095
(11)  Číslo patentu  29439 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11738063.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2596095 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10170419 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12H 1/056  B01D 41/02  B01J 20/34  C12H 1/06  B01D 15/00  B01J 20/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2011/050522 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/011806 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Heineken Supply Chain B.V.; Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NOORDMAN, Tom, Reinoud; Kerckwervelaan 17, NL-2343 PC Oegstgeest; NL;
VAN DER NOORDT, Marcel; Rubensplein 77, NL-3241 AM Middelharnis; NL;
RICHTER, Anneke; Hulstbes 1, NL-2318 AS Leiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na spätné získanie PVPP sedimentačnej separácie po styku s nápojom fermentovaným kvasinkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Maximálna platnosť do  18.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2596095
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2596095
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.07.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.07.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2596095
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2018 Typ Doručené
Opis 30.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.03.2019 Typ Odoslané
EP 2596095
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku