Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2530093
(11)  Číslo patentu  30674 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11736813.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2530093 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010132923, 2010017255 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.06.2010, 28.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 49/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2011/000489 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/093098 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  National University Corporation Mie University; 1577, Kurimamachiya-cho, Tsu-shi, Mie 514-8507; JP;
National University Corporation Nagoya University; 1, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi 464-8601; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TERANISHI, Katsunori; c/o Graduate School of Bioresources NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION MIE UNIVERSITY 1577 Kurimamachiya-cho, Tsu-shi Mie 514-8507; JP;
HIRATA, Hitoshi; c/o NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NAGOYA UNIVERSITY 1 Furo-cho Chikusa-ku, Nagoya-shi Aichi 464-8601; JP;
ARAI, Tetsuya; c/o NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NAGOYA UNIVERSITY 1 Furo-cho Chikusa-ku, Nagoya-shi Aichi 464-8601; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Indocyanínová zlúčenina, spôsob jej syntézy, spôsob jej purifikácie, diagnostická kompozícia používajúca indocyanínovú zlúčeninu a zariadenie na meranie in vivo kinetiky a zariadenie na vizualizáciu cirkulácie s použitím diagnostickej kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.01.2023 
   Maximálna platnosť do  28.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2530093
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2530093
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.01.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.01.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.01.2021 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.01.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2530093
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 20.02.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 20.02.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 20.02.2019 Typ Doručené
2d Opis 20.02.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.06.2019 Typ Odoslané
EP 2530093
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku