Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2530091
(11)  Číslo patentu  27524 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11736812.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2530091 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010019391 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/30  A61K 39/395  A61P 35/00  C12N 15/02  C12Q 1/02  C12Q 1/68  G01N 33/50  G01N 33/574  G01N 33/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2011/000485 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/093097 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha; 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
The University of Tokyo; 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-8654; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOSHIDA, Kenji; c/o Forerunner Pharma Research Co. Ltd. 2-16 Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041; JP;
ABURATANI, Hiroyuki; c/o The University of Tokyo 3-1 Hongo 7-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-8654; JP;
ISHIKAWA, Shumpei; c/o The University of Tokyo 3-1 Hongo 7-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-8654; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anti-DLL3 protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.01.2023 
   Maximálna platnosť do  28.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2530091
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2530091
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.01.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.12.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.12.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.12.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2530091
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2018 Typ Doručené
Opis 28.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
EP 2530091
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku