Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2603651
(11)  Číslo patentu  16810 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11736060.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2603651 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13592010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 9/08  E04H 6/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/062324 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/019884 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karisch Franz; Martin-Hosp-Str. 51, 9100 Völkermarkt; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Karisch Franz; Martin-Hosp-Str. 51, 9100 Völkermarkt; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Usporiadanie na vyrovnanie orientované v smere jazdy viacstopových vozidiel na parkoviskách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.07.2022 
   Maximálna platnosť do  19.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
 
EP 2603651
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603651
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.07.2014 82,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.07.2015 99,50 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.07.2016 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.07.2017 132,50 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.07.2018 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2019 165,50 EUR 9
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.07.2020 199,00 EUR 10
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.07.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603651
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.08.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 04.08.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.09.2014 Typ Odoslané
EP 2603651
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku