Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2525789
(11)  Číslo patentu  37880 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11734283.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2525789 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2690488 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CA 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/48  A61K 45/06  A61K 31/192  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2011/000059 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/088553 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Catalent Ontario Limited; 2125 Ambassador Drive, Windsor, ON N9C 3R5; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOPEZ, John; 2085 Washington Boulevard, Windsor, ON N9H 1Y5; CA;
DRAPER, Peter; 860 Lafferty Avenue, LaSaIIe, ON N9J 3E9; CA;
VASHISHTHA, Sankalp; 335 Rathburn Road West Apartment 710, Mississauga, ON L5B 0C8; CA;
KLASSEN, Nancy; 2304 Rankin Avenue, Windsor, ON N9E 3X6; CA;
ARMSTRONG, Christina; 1260 Carriage Lane, Windsor, ON N9H 1Z8; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické formulácie naproxénu na zapuzdrenie do mäkkého gélu a ich kombinácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.01.2022 
   Maximálna platnosť do  19.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2525789
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2525789
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 30.07.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 30.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 2525789
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku