Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2593094
(11)  Číslo patentu  26880 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11733637.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2593094 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10169236 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/137  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/061527 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/007352 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Brüningstrasse 50, 659 29 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHEURING Uwe; Corporate Patents, Binger Str. 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE;
PLOHMANN Bernd; Corporate Patents, Binger Str. 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE;
ZAMPONI Annette; Corporate Patents, Binger Str. 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Vodná kompozícia obsahujúca brómhexín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2593094
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.03.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2593094
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.06.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2593094
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2018 Typ Odoslané
EP 2593094
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku