Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2524956
(11)  Číslo patentu  27716 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11732626.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2524956 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  262010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 11/12  C10G 1/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CL2011/000004 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/085508 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Napadensky Bauza, Claudio Eduardo; Paseo Phillips 451 Of. 1802 Comuna de Santiago, Santiago, Chile CP 8320000; CL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Napadensky Bauza, Claudio Eduardo; Paseo Phillips 451 Of. 1802 Comuna de Santiago, Santiago, Chile CP 8320000; CL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob tepelného spracovania použitých pneumatík 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.01.2023 
   Maximálna platnosť do  14.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2524956
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2524956
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.01.2019 331,00 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.01.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.05.2021 464,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.01.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2524956
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.07.2018 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 04.07.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 04.07.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 04.07.2018 Typ Doručené
3 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 27.06.2018 Typ Doručené
3a Opis 27.06.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 27.06.2018 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.07.2018 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.09.2018 Typ Odoslané
EP 2524956
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku