Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2585518
(11)  Číslo patentu  24263 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11732370.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2585518 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202010009459 U, 202011050518 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2010, 21.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/003087 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/160832 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Promat GmbH; St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAUCH Edwin; St.-Peter-Strasse 25, A-4021 Linz; AT;
LÜDECKE Bernhard; Schafferstrasse 55a, 4060 Leonding; AT;
RAAB Michael; Hittmairstrasse 7a, 4020 Linz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Intumescentný vstrekovaný materiál a vstrekovaním vyrobený tvarovaný dielec, najmä nehorľavá vetracia mriežka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2585518
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.05.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2585518
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.06.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.05.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2585518
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.05.2017 Typ Doručené
Opis 15.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 15.05.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 26.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 26.06.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2017 Typ Odoslané
EP 2585518
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku