Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2588776
(11)  Číslo patentu  29893 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11730938.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2588776 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010025528 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16G 13/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/060940 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/001066 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ketten-Wulf Betriebs-GmbH; Zum Hohenstein 15, 59889 Eslohe; DE;
Aumund Fördertechnik GmbH; Saalhoffer Straße 17, 47495 Rheinberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KREMER, Johannes; Herhagen 17, 59889 Eslohe; DE;
KISTERS, Peter; Rother Berg 23, 47589 Uedem; DE;
KIRSCHNIOK, Christian; Bataverstrasse 1, 47445 Moers; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Reťaz ako aj spôsob výroby reťaze 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2020 
   Maximálna platnosť do  29.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 2588776
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2588776
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2588776
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.01.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 2588776
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku