Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2558778
(11)  Číslo patentu  21343 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11726666.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2558778 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010014989 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 21/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2011/000391 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/127904 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nölle Jürgen; Ginsterstrasse 5, 47495 Rheinberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nölle Jürgen; Ginsterstrasse 5, 47495 Rheinberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Podstavec pre stožiar 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Maximálna platnosť do  12.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2558778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2558778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.04.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.04.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.04.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.04.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.04.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2558778
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 2558778
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku