Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2563775
(11)  Číslo patentu  25338 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11724710.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2563775 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201007286, 329884 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2010, 30.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/04  C07D 403/14  C07D 405/14  C07D 409/14  C07D 413/14  C07D 487/08  A61K 31/498  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2011/050851 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/135376 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astex Therapeutics Limited; 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAXTY Gordon; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
MURRAY Christopher William; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
BERDINI Valerio; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
BESONG Gilbert Ebai; Kaiserslauterer Str. 32, 670 98 Bad Duerkheim; DE;
HAMLETT Christopher Charles Frederick; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
JOHNSON Christopher Norbert; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
WOODHEAD Steven John; 10300 Campus Point Drive, Suite 200, San Diego, California 92121; US;
READER Michael; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
REES David Charles; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
MEVELLEC Laurence Anne; c/o: JANSSEN - CILAG, Campus de Maigremont, B.P. 615, Val de Reuil Cedex, F-27106 Cedex; FR;
ANGIBAUD Patrick René; c/o: JANSSEN - CILAG, Campus de Maigremont, B.P. 615, Val de Reuil Cedex, F-27106 Cedex; FR;
FREYNE Eddy Jean Edgard; Jan Van Eycklei 8, B-2840 Rumst; BE;
GOVAERTS Tom Cornelis Hortense; c/o: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
WEERTS Johan Erwin Edmond; c/o: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
PERERA Timothy Pietro Suren; c/o: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
GILISSEN Ronaldus Arnodus Hendrika Joseph; c/o: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
WROBLOWSKI Berthold; c/o: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
LACRAMPE Jean Fernand Armand; 15 Chemin du Pont de l'Arche, F-76240 Le Mesnil-Esnard; FR;
PAPANIKOS Alexandra; Belgiëlei 138, bus 6, B-2018 Antwerpen; BE;
QUEROLLE Olivier Alexis Georges; c/o: JANSSEN - CILAG, Campus de Maigremont, B.P. 615, F-27106 Val de Reuil Cedex; FR;
PASQUIER Elisabeth Thérèse Jeanne; c/o: JANSSEN - CILAG, Campus de Maigremont, B.P. 615, F-27106 Val de Reuil Cedex; FR;
PILATTE Isabelle Noëlle Constance; c/o: JANSSEN - CILAG, Campus de Maigremont, B.P. 615, F-27106 Val de Reuil Cedex; FR;
BONNET Pascal Ghislain André; c/o: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
EMBRECHTS Werner Constant Johan; c/o: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
AKKARI Rhalid; 4 rue du four, F-34270 Vacquières; FR;
MEERPOEL Lieven; c/o: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Inhibítory pyrazolylchinoxalínkinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.04.2022 
   Maximálna platnosť do  28.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 02/2018 SC4A
 
EP 2563775
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.03.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.03.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.04.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2563775
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 06.04.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 06.04.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.04.2017 Typ Doručené
3a Opis 03.04.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 03.04.2017 Typ Doručené
4 Oznámenie 25.08.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.01.2018 Typ Odoslané
6 Oznámenie inde neuvedené 19.01.2018 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.01.2018 Typ Odoslané
EP 2563775
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku