Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2560525
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11723603.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2560525 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  P1100205, P1000222 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.04.2011, 21.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU, HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47F 11/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2011/000034 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/132005 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flyvision Kft.; Nagytétényi út 112., 1222 Budapest; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GÓTZY, András; Kastély U. 70., 2045 Törökbálint; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na vystavovanie nosičov informácií, najmä na reklamné účely  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2560525
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2560525
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 06.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 06.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 2560525
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku