Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2575590
(11)  Číslo patentu  20373 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11722861.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2575590 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201008637, 201101619, 201107535 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.05.2010, 31.01.2011, 06.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2011/050981 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/148172 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Limited; KeyMed House, Stock Road, Southend-On-Sea SS2 5QH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AXON Anthony; First Floor 43 Park Place, Leeds Yorkshire LS1 2RY; GB;
AXON Patrick; First Floor 43 Park Place, Leeds Yorkshire LS1 2RY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Puzdro pre zdravotnícke vyšetrovacie pomôcky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.05.2023 
   Maximálna platnosť do  24.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
3 Zmeny adries 07.12.2022 23/2022 TE4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2022 23/2022 PC4A
 
EP 2575590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.02.2016 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2575590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.05.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.04.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.04.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.05.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.05.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2575590
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2016 Typ Platba
Plná moc 12.02.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2016 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.03.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.04.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 30.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 11.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2575590
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2022 Arc Medical Design Limited Arc Medical Design Limited
2 Prevod majiteľa 21.11.2022 KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Limited Arc Medical Design Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku