Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2552485
(11)  Číslo patentu  23796 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11721645.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2552485 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20100237, TO20110067 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.03.2010, 26.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT, IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/42  A61P 31/16  C07K 16/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/051284 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/117848 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pomona Ricerca S.r.l.; Corso Einaudi 1, 101 28 Torino; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BURIONI Roberto; Via Fratelli Cervi - Res. Cedri SNC, I-20090 Segrate (Milano); IT;
CLEMENTI Massimo; Via Fratelli Bronzetti 14, I-20129 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imunoglobulíny úplnej dĺžky izotypu IgG schopné rozpoznať epitop neutralizujúci heterosubtyp na kmeňovej oblasti hemaglutinínu a ich použitie ako liečivo proti chrípke 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.03.2022 
   Maximálna platnosť do  25.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2552485
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2552485
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.03.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.03.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.02.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.03.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.03.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2552485
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.03.2017 Typ Doručené
Opis 27.03.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 27.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 06.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.08.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 2552485
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku