Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2417859
(11)  Číslo patentu  16463 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11720609.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2417859 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2009145043 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23J 1/00  A23J 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2011/000035 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/078746 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ponomarev Vasily Vasilievich; Kaluzhskaya pl. 1-1-33, Moscow 117049; RU;
Bikbov Takhir Mukhammedovich; Proezd Karamzina 9-1-185, Moscow 117463; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ponomarev Vasily Vasilievich; Kaluzhskaya pl. 1-1-33, Moscow 117049; RU;
Bikbov Takhir Mukhammedovich; Proezd Karamzina 9-1-185, Moscow 117463; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Koncentrované proteínové produkty a spôsoby ich prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.01.2023 
   Maximálna platnosť do  25.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
 
EP 2417859
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417859
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.02.2015 199,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.01.2016 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.01.2017 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.01.2018 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.01.2019 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.01.2020 199,00 EUR 10
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.01.2021 232,00 EUR 11
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.12.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417859
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.06.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 06.06.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2014 Typ Odoslané
EP 2417859
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku