Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2559232
(11)  Číslo patentu  22632 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11720598.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2559232 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10160135 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 21/262  H04N 21/2665  H04N 21/482  H04N 5/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2011/050261 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/129700 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liberty Global Europe Holding B.V.; Boeing Avenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREEN Nicholas; 12 Hawthorn Crescent Stokes Valley, Wellington; NZ;
ELLIOTT Simon; 236 High street, Cranleigh Surrey GU6 8RL; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a systém kompresie vysielaných dát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.04.2022 
   Maximálna platnosť do  18.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 04/2017 SC4A
 
EP 2559232
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.04.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.04.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.04.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.04.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2559232
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2016 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 30.12.2016 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 30.01.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 30.01.2017 Typ Doručené
4b Plná moc 30.01.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.03.2017 Typ Odoslané
EP 2559232
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku