Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2566784
(11)  Číslo patentu  21276 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11720282.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2566784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10405093 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 85/804  A47J 31/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CH2011/000100 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/137550 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qbo Coffee GmbH; Birkenweg 4, 8304 Wallisellen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEUBER Louis; Säntisstrasse 17, CH-8805 Richterswil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kapsula na extrakčný materiál a systém na prípravu nápoja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.11.2016 11/2016 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
 
EP 2566784
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.05.2016 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.05.2017 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2018 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2019 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.04.2020 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2566784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2016 Typ Platba
3 Plná moc 11.08.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.10.2016 Typ Odoslané
5 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.01.2019 Typ Doručené
5a Opis 29.01.2019 Typ Doručené
5b Plná moc 29.01.2019 Typ Doručené
5c Sprievodný list 29.01.2019 Typ Doručené
6 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu zmeneného EP 20.02.2019 Typ Odoslané
7 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2019 Typ Platba
8 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 10.04.2019 Typ Odoslané
EP 2566784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku