Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2566904
(11)  Číslo patentu  37944 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11720076.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2566904 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  332458 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 12/00  C08G 14/00  C08G 16/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/057363 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/138458 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Knauf Insulation; Rue de Maestricht 95, 4600 Visé; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  APPLEY, Charles; Knauf Insulation One Knauf Drive, Shelbyville Indiana 46176; US;
HAMPSON, Carl; Knauf Insulation PO Box 10 Stafford Road, St Helens Merseyside WA10 3NS; GB;
MUELLER, Gert; Knauf Insulation One Knauf Drive, Shelbyville Indiana 46176; US;
PACOREL, Bénédicte; Knauf Insulation PO Box 10 Stafford Road, St Helens Merseyside WA103NS; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Spojivá zo sacharidov a polyamínu a s nimi vyrobené materiály 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2566904
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2566904
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 20.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 20.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 20.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 2566904
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku