Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2566718
(11)  Číslo patentu  17349 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11720060.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2566718 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010028630 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/02  B60N 2/06  B60N 2/07  B60N 2/08  B60N 2/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/056866 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/138249 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BENEKER Wilfried; Unterberg 81, 42799 Leichlingen; DE;
DICK Andre; Am Kampsiepen 30, 42657 Solingen; DE;
MÜLLER Toralf; An der evangelischen Kirche 7, 51373 Leverkusen; DE;
SPRINGENBERG Stephan; Mozartstrasse 1, 42489 Wülfrath; DE;
HANISCH Dirk; Eisenstrasse 23, 50825 Köln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Podstavec sedadla pre sedadlo motorového vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.04.2022 
   Maximálna platnosť do  29.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 02/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 2566718
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.04.2015 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.04.2016 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2017 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.04.2018 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.03.2019 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.04.2020 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2566718
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2014 Typ Platba
3 Plná moc 11.11.2014 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2015 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2020 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 11.12.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.12.2020 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 18.12.2020 Typ Odoslané
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
9 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2021 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
10b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
12 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
14 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
17 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2566718
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku