Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2576283
(11)  Číslo patentu  16601 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11720040.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2576283 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010022615 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/225   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/002420 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/151017 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Keiper GmbH & Co. KG; Hertelsbrunnenring 2, 67657 Kaiserslautern; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STILLEKE Martin; Händelstr. 18, 45657 Recklinghausen; DE;
BLASS Eric; Remscheider Str. 240, 42855 Remscheid; DE;
ROCK Arkadius; Weyerstr. 255, 42719 Solingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kovanie pre sedadlo vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.05.2022 
   Maximálna platnosť do  17.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 09/2014 SC4A
 
EP 2576283
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.05.2014 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.05.2015 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.05.2016 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.05.2017 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.05.2018 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2019 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.05.2020 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2576283
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 26.06.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.02.2021 Typ Doručené
4a Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4b Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4c Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4d Doklad o prevode 08.02.2021 Typ Doručené
4e Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.02.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prechodu 08.02.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.02.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 15.02.2021 Typ Odoslané
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.03.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.05.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Platba
16 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
16b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
17 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2021 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
19a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
21 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Typ Doručené
24 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
25 konečné predĺženie lehoty 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 2576283
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku