Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2568939
(11)  Číslo patentu  18731 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11719527.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2568939 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010020050 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 13/00  A61L 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/057491 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/141454 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IVF Hartmann AG; Victor von Bruns-Strasse, 8212 Neuhausen am Rheinfall; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KNILL Esther; Roggenweg 10, CH-8405 Winterthur; CH;
BRUGSISSER Regina; Feldstrasse 29, CH-8400 Winterthur; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Obväz na rany 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.05.2022 
   Maximálna platnosť do  10.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2015 09/2015 SC4A
 
EP 2568939
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.05.2015 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.04.2016 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.05.2017 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2018 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2019 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2020 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2568939
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.06.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.06.2015 Typ Platba
3 Plná moc 02.07.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2015 Typ Odoslané
EP 2568939
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku