Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2560839
(11)  Číslo patentu  20603 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11719298.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2560839 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1053128 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 5/04  B60R 13/04  B60R 19/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2011/050650 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/131877 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Peugeot Citroën Automobiles SA; VPIB - LG081, Route de Gisy, 78140 Vélizy Villacoublay; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUVERNIER Frédéric; 10 route de Versailles, F-91190 Villiers Le Bacle; FR;
DELALANDE Stéphane; 5 Chemin des hauts-buards, F-91310 Longpont Sur Orge; FR;
MESARIC Stéphane; 57 rue du Progrès, F-92350 Le Plessis Robinson; FR;
LLOYD Mark; 52 rue Albert Joly, F-78000 Versailles; FR;
CARFANTAN Maurice; 8 sentier du Fond des Roissis, F-92140 Clamart; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ochranný panel určený na upevnenie na časť karosérie motorového vozidla a motorové vozidlo vybavené takýmto panelom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.03.2022 
   Maximálna platnosť do  25.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2560839
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2560839
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.02.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.02.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.02.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.02.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.02.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2560839
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 08.03.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.03.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 2560839
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku