Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2707446
(11)  Číslo patentu  34782 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11719014.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2707446 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 3/10  B65D 41/04  C08K 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/057651 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/152329 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Actega DS GmbH; Straubinger Strasse 12, 28219 Bremen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MÄNGEL, Dany; Rosalie Silberberg Ring 18, 27239 Twistringen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Uzávery bez obsahu PVC 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.05.2022 
   Maximálna platnosť do  11.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 2707446
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2707446
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.07.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 15.07.2020 Typ Doručené
1b Opis 15.07.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.07.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.09.2020 Typ Odoslané
EP 2707446
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku