Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2564338
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11718865.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2564338 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  343455 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16H 20/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/034380 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/137262 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Empi Corp.; 599 Cardigan Road, St. Paul, MN 55126; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HART, Lotta; Vattugatan 22, S-216 17 Limhamn; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Systémy na modulovanie terapie tlakovými vlnami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2564338
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.04.2021 11 232,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2564338
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 01.06.2021 Typ Odoslané
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.06.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 01.06.2021 Typ Doručené
2b Opis 01.06.2021 Typ Doručené
3 vnútrospisový list 04.06.2021 Typ Interné listy
4 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2021 Typ Odoslané
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.06.2021 Typ Odoslané
EP 2564338
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku