Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2566321
(11)  Číslo patentu  29088 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11717924.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2566321 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  331033 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/00  A01N 25/02  A01N 39/02  A01N 43/40  A01N 57/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/034881 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/140005 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Corteva Agriscience LLC; 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VOGLEWEDE, Christopher; 46 West Cedar Place SW, Calgary AB T3H 5T9; CA;
SWAYZE, Karen; 14280 Arcadian Circle, Carmel IN 46033; US;
TANK, Holger; 1172 Huntington Woods Point, Zionsville IN 46077; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Použitie za studena stabilizovaného metylovaného rastlinného oleja ako chemickej prísady v poľnohospodárstve 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.05.2023 
   Maximálna platnosť do  03.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zmeny mien 15.06.2022 11/2022 TC4A
 
EP 2566321
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2566321
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.04.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.04.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.04.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2566321
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2018 Typ Doručené
Opis 07.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 19.05.2022 Typ Odoslané
EP 2566321
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.05.2022 Corteva Agriscience LLC Dow AgroSciences LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku