Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2563850
(11)  Číslo patentu  21205 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11716909.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2563850 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10161219 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 9/00  C08J 9/12  C08J 9/232  C08J 9/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/056655 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/134996 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRIHA Olaf; Eichkehle 22, 67433 Neustadt; DE;
HAHN Klaus; Im Bügen 9, 67281 Kirchheim; DE;
DESBOIS Philippe; Edistr. 22, 68535 Edingen-Neckarhausen; DE;
WARZELHAN Volker; Südtiroler Ring 32, 67273 Weisenheim am Berg; DE;
RUCKDÄSCHEL Holger; Im Bannholz 14, 67487 St. Martin; DE;
HOFMANN Maximilian; Max-Joseph-Strasse 6, 68167 Mannheim; DE;
EXNER Christian; Obermattweg 42, 79540 Lörrach; DE;
HINGMANN Roland; Stahlbühlring 54, 68526 Ladenburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Expandovateľný polyamidový granulát GRANULÁT 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Maximálna platnosť do  27.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2016 10/2016 SC4A
 
EP 2563850
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.04.2016 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.04.2017 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.04.2018 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2019 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.04.2020 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2563850
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.06.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 01.06.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2016 Typ Odoslané
EP 2563850
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku