Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2564202
(11)  Číslo patentu  20116 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11716417.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2564202 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  329201 P, 10305455 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2010, 29.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/056732 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/135024 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Theradiag SA; 14 rue Ambroise Croizat, 77183 Croissy-Beaubourg; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARUSSINI Ermis; 12 Chemin de Montcher, F-69210 Lentilly; FR;
NOGUIER Guillaume; 29 avenue du Général de Gaulle, F-77600 Bussy Saint George; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby detekcie protilátok proti liekom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.04.2020 
   Maximálna platnosť do  28.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 6/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.01.2021 1/2021 MM4A
 
EP 2564202
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2564202
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.04.2016 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.04.2017 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.04.2018 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2564202
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2015 Typ Platba
3 Plná moc 25.11.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2016 Typ Odoslané
EP 2564202
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2016 Theradiag SA Theradiag SA
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku