Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2448945
(11)  Číslo patentu  18469 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11715144.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2448945 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.01.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  348914 P, 326882 P, 355304 P, 322165 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2010, 22.04.2010, 16.06.2010, 08.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 495/04  A61K 31/4365  A61P 7/02  A61P 9/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/031602 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/127300 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; 5 Basel Street, P.O. Box 3190, 49131 Petah Tiqva; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TUKSAR Mihaela; Slemenice 36, 40000 Cakovec; HR;
BILJAN Tomislav; Glogovnicke Bune 9, 48260 Krizevci; HR;
ZEGARAC Miroslav; Siget 20c, 10020 Zagreb; HR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kryštalické formy solí prasugrelu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Maximálna platnosť do  07.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 07/2015 SC4A
 
EP 2448945
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.04.2015 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.04.2016 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.04.2017 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.04.2018 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.03.2019 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.04.2020 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2448945
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.04.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 02.04.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.04.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2015 Typ Odoslané
EP 2448945
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku