Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2552440
(11)  Číslo patentu  29730 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11714379.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2552440 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201013211, 201005318 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.08.2010, 30.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/351  A61K 31/4439  A61K 31/445  A61K 31/4709  A61P 23/02  A61P 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2011/050641 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/121345 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Helperby Therapeutics Limited; 66 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3LH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HU, Yanmin; Infection and Immunity Research Centre Division of Clinical Sciences St George's University of London, London SW17 0RE; GB;
COATES, Anthony M.R.; Infection and Immunity Research Centre Division of Clinical Sciences St George's University of London, London SW17 0RE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nové kombinácie a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.03.2020 
   Maximálna platnosť do  29.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2552440
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2552440
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.03.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2552440
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.01.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 21.01.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 21.01.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 21.01.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2552440
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku