Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2555771
(11)  Číslo patentu  23320 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11714252.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2555771 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1052589 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4188  A61P 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/055273 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/124571 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Assistance Publique - Hôpitaux de Paris; 3 Avenue Victoria, 750 04 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SEDEL Frédéric; 17 rue des rigoles, F-75020 Paris; FR;
BELLANGER Agnès; 73 boulevard de Montparnasse, F-75006 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické kompozície s vysokým obsahom biotínu v dávke 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Maximálna platnosť do  05.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 36777671 1 MEDDAY; 26 rue des Rigoles, 75020 Paris; FR výlučná 22.07.2014 neplatná
 
EP 2555771
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2555771
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.03.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.03.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.03.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.03.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.03.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2555771
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2017 Typ Doručené
Opis 01.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 10.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 10.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 06.07.2022 Typ Odoslané
EP 2555771
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku