Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2550209
(11)  Číslo patentu  16939 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11713363.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2550209 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  728482 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 50/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/051033 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/117769 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ADLER Ari Tao; 189 Walden Street Unit A, Cambridge, Massachusetts 02140; US;
MCCAFFREY Robert John; 37 Windsor Road, Hillsborough, New Hampshire 03244; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Množstvová dávkovacia jednotka s ochranou pred deťmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.03.2022 
   Maximálna platnosť do  11.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2550209
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.12.2014 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.02.2016 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2017 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.02.2018 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.02.2019 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.02.2020 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.02.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2550209
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 28.08.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
7 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2550209
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku