Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2555903
(11)  Číslo patentu  19670 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11713278.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2555903 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010016391, 102010016415 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2010, 13.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 20/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/055527 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/124691 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schunk Sonosystems GmbH; Hauptstrasse 95, 354 35 Wettenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STROH Dieter; Stettiner Str. 3, 35435 Wettenberg; DE;
STROH Heiko; Vetzberger Weg 16, 35435 Wettenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob zvárania plochých konštrukčných dielov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.04.2022 
   Maximálna platnosť do  08.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 4/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2555903
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2555903
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.04.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.04.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.04.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.04.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.03.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.03.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2555903
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.03.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 07.07.2022 Typ Odoslané
EP 2555903
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku