Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2552853
(11)  Číslo patentu  34846 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11711552.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2552853 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010003589, 102010029588 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.04.2010, 01.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 24/42  C04B 28/02  C04B 40/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/054922 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/121032 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Operations GmbH; Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRIEDEL, Manuel; Eugen-Huber-Straße 43, CH-8048 Zürich; CH;
ALBERT, Philipp; Spitalstr. 72a, 79539 Lörrach; DE;
STANDKE, Burkhard; Chrischonastr. 25, 79540 Lörrach; DE;
LJESIC, Spomenko; Thomaring 40a, 79618 Rheinfelden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Cementová zmes pre výrobky s vlastnosťami „easy-to-clean“ modifikáciou hmoty prostredníctvom účinnej látky obsahujúcej fluór 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Maximálna platnosť do  30.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2552853
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2552853
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.03.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2552853
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 17.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 17.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 28.06.2022 Typ Odoslané
EP 2552853
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku