Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2547547
(11)  Číslo patentu  18636 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11710446.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2547547 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010002964 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/16  B60N 2/06  B60N 2/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/053462 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/113725 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STANIC Ivica; Am Quirinushof 52, 41542 Dormagen; DE;
KUNTZ Oliver; Opladener Strasse 7, 42929 Wermelskirchen; DE;
STURM Christian; Reichsstrasse 18, 47804 Krefeld; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Prestavovacie zariadenie, najmä zariadenie na prestavovanie výšky alebo pozdĺžne nastavenie pre sedadlá motorových vozidiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.03.2022 
   Maximálna platnosť do  08.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 08/2015 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 2547547
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.04.2015 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.03.2016 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.03.2017 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.03.2018 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.02.2019 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.03.2020 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.01.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2547547
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.05.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 14.05.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.07.2015 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.06.2018 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 20.06.2018 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 20.06.2018 Typ Doručené
4c Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
4d Sprievodný list 20.06.2018 Typ Doručené
4e Opis 20.06.2018 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2018 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 12.10.2018 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
9 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
10 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
11 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
14 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2547547
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 11.10.2018 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG
2 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
4 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku